Log:
Assessments - 0, GPA: 0 ( )

Instruções de Operação Panasonic, Modelo SCUA7

Fabricante : Panasonic
Arquivo Tamanho: 705.1 kb
Arquivo Nome :
Língua de Ensino: frptlt
Ir para baixarFacilidade de uso


English
Slovensky
Declaration of Conformity (DoC)
Vyhlásenie o zhode (DoC)
LIETUVIŠKAI
Hereby, “Panasonic Corporation” declares that this
Panasonic Corporation” týmto prehlasuje, že tento
product is in compliance with the essential requirements
výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Customers can download a copy of the original DoC to
Zákazníci si môžu stiahnuť kópiu pôvodného DoC na
our R&TTE products from our DoC Server:
naše R&TTE výrobky z nášho servera DoC:
http://www.doc.panasonic.de
http://www.doc.panasonic.de
Contact to Authorised Representative: Panasonic
Kontakt na splnomocneného zástupcu: Panasonic
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko
Ελληνικά
Eesti keel
∆ήλωση συμμόρφωσης (DoC)
Vastavusdeklaratsioon (DoC)
Με την παρούσα, η “Panasonic Corporation” δηλώνει ότι
Panasonic Corporation” kinnitab käesolevaga, et see
το προϊόν αυτό είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις
toode on vastavuses põhiliste nõuete ja muude direktiivi
και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EC.
1999/5/EÜ asjakohaste sätetega.
Οι πελάτες μπορούν να κατεβάσουν ένα αντίγραφο
Kliendid saavad koopia meie R&TTE toodetele kehtiva
τουπρωτοτύπου DoC για τα R&TTE προϊόντα μας από
originaalvastavusdeklaratsiooni koopia alla laadida meie
τον DoC server μας:
DoC serverist:
http://www.doc.panasonic.de
http://www.doc.panasonic.de
Στοιχεία επικοινωνίας Eξουσιοδοτημένου Aντιπροσώπου:
Võtke ühendust volitatud esindajaga: Panasonic
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Γερμανία
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Português
Latviski
Declaração de Conformidade (DoC)
Atbilstības deklarācija (DoC)
Com o presente documento, a “Panasonic Corporation
Kompānija “Panasonic Corporation” ar šo paziņo, ka šis
declara que este produto é conforme os requisitos
izstrādājums atbilst būtiskām prasībām un citām
específicos e demais especificações referentes à
saistošām Direktīvas 1999/5/EK prasībām.
Directriz 1999/5/EC.
Pircēji var lejupielādēt oriģinālo DoC kopiju mūsu R&TTE
Os clientes podem baixar uma cópia da declaração de
izstrādājumos no mūsu DoC servera:
conformidade (DoC) para nossos produtos R&TTE do
http://www.doc.panasonic.de
Server DoC:
Lūdzam sazināties ar pilnvaroto parstāvi: Panasonic
http://www.doc.panasonic.de
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Contacte o representante autorizado: Panasonic
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Alemanha
Magyar
Lietuviškai
Megfelelőségi Nyilatkozat (DoC)
Atitikties deklaracija (AD)
Ezennel a, “Panasonic Corporation” kijelenti, hogy a jelen
Bendrovė “Panasonic Corporation” patvirtina, kad šis
termék kielégíti az 1999/5/EK Irányelv létfontosságú
gaminys tenkina direktyvos 1999/5/EB esminius
követelményeit és más vonatkozó rendelkezéseit.
reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.
A vásárlók letölthetik az R&TTE termékek eredeti DoC
Mūsų R&TTE gaminių originalios atitikties deklaracijos
másolatát a DoC szerverünkről:
kopiją klientai gali atsisiųsti iš mūsų AD serverio:
http://www.doc.panasonic.de
http://www.doc.panasonic.de
Forduljon a hivatalos márkaképviselethez: Panasonic
Įgaliotojo atstovo adresas: “Panasonic Marketing Europe
Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
GmbH”, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Németország
22525 Hamburg, Vokietija
RQT0B24
21
21


...


Escreva a sua própria avaliação do dispositivoMensagem
Seu nome :
Introduza os dois dígitos :
capcha

categorias