Log:
Assessments - 0, GPA: 0 ( )

Instruções de Operação Acer, Modelo Z500

Fabricante : Acer
Arquivo Tamanho: 6.69 mb
Arquivo Nome :
Língua de Ensino: plitenesdenlptcslvroisaz
Ir para baixarpor este dispositivo também tem outras instruções :
Celulares - Z500 (168.83 mb)
Celulares - Z500 (277.01 mb)
Celulares - Z500 (277.01 mb)
Celulares - Z500 (277.01 mb)

Facilidade de uso
การตั้งคาขั้นสูง - 53
จากเมนูนี้ โทรศัพทของคุณจะถูกตั้งคาวันที่และเวลาตามขอมูลที่ไดรับจาก
เครือขาย
การตั้งคานาฬิกาปลุก
โทรศัพทของคุณมีการตั้งนาฬิกาปลุกสองแบบที่เปนคาเริ่มตน แตะที่ นาฬิกา
จาก เมนูแอพพลิเคชั่น จากนั้นแตะเลือก
เพื่อแกไขคาการปลุก
คุณสามารถ:
• ปดหรือเปดนาฬิกาปลุก
• ตั้งเวลาปลุก
• ตั้งวันที่ปลุกเพื่อทําการปลุกซ้ํา
• กําหนดริงโทน
• เปดหรือปดระบบสั่น
• ทําหมายเหตุกํากับ
ทําการเปลี่ยนตัวเลือกภาษาและขอความ
ตั้งคาตําแหนงและภาษาที่ปอนตามที่ตองการโดยการเปด เมนูแอพพลิเคชั่น
แลวไปยัง การตั้งคา > ภาษาและการปอน
การเชื่อมตอกับพีซี
หากคุณตองการที่จะถายโอนขอมูลระหวางอุปกรณ
กับคอมพิวเตอรของคุณ (ไมวาจะเปนจากการด
microSD ในอุปกรณของคุณ หรือหนวยความ
จําภายในอุปกรณ) คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ
ของคุณเขากับพีซี โดยใชสายเคเบิล USB ที่ใหมา
1.เสียบสายเคเบิลสําหรับการซิงค USB เขากับตัว
เชื่อมตอ USB แบบไมโครบนโทรศัพทของคุณ
2.เสียบสายลูกขาย USB เขากับพอรต USB
ที่วางอยูบนคอมพิวเตอรของคุณ
3.เปดพื้นที่การแจงเตือน และตรวจสอบใหแนใจวา
มีการเลือกวิธีการเชื่อมตอ USB เปน เชื่อมตอ
เปนอุปกรณมีเดีย จะสามารถใชอุปกรณของ
คุณเปนเชนไดรฟใน File Explorer ของคอมพิว
เตอรไดแลวในขณะนี้ แตะที่ เชื่อมตอเปนเชน
อุปกรณสื่อ เพื่อเลือกวิธีการเชื่อมตออื่นๆ


...


Escreva a sua própria avaliação do dispositivoMensagem
Seu nome :
Introduza os dois dígitos :
capcha

categorias