Log:
Assessments - 0, GPA: 0 ( )

Instruções de Operação Acer, Modelo Z120

Fabricante : Acer
Arquivo Tamanho: 3.76 mb
Arquivo Nome :
Língua de Ensino: plhritenesfrdeidptskdacslvroisnn
Ir para baixarpor este dispositivo também tem outras instruções :
Celulares - Z120 (195.75 mb)
Celulares - Z120 (195.75 mb)
Celulares - Z120 (195.75 mb)
Celulares - Z120 (4.08 mb)plitenesfrdeidhuptdacsroisnn

Facilidade de uso


ภาคผนวก
คําถามที่ถูกถามบอย และวิธีการแกไขปญหา
หัวขอนี้แสดงคําถามที่ถูกถามบอยที่อาจเกิดขึ นระหวางการใชสมารทโฟนของคุณ
รวมทั้งคําตอบและวิธีการแกไขปญหาเหลานี้
หัวขอ
คําถาม
คําตอบ
ระบบเสียง
ทําไมจึงไมมีเสียงออกจ หากมีหูฟงเสียบอยูกับเครื่อง
ากเครื่อง
ลําโพงจะถูกปดลงโดยอัตโนมัติ
ใหถอดหูฟงออก
ตรวจสอบวาระดับเสียงไมไดถูกปดอยู
ตรวจสอบวาตัวควบคุมระดับเสียงไมไดอยูที่ระ
ดับต่ําที่สุด
ไฟลมัลติมีเดีย
ทําไมฉันจึงไมสามารถดู คุณอาจกําลังดูวิดีโอที่ไมไดรับการสนับสนุน
ไฟลวิดีโอของฉันได
โปรดดูที่ "มัลติมีเดีย" ในหนา 51.
ทําไมฉันจึงไมสามารถเ คุณอาจกําลังเลนไฟลที่ไมไดรับการสนับสนุน
ลนไฟลเพลงของฉันได โปรดดูที่ "มัลติมีเดีย" ในหนา 51
ขอมูลระบบและประสิ ฉันจะตรวจสอบเวอรชั่น แตะเลือก การตั้งคา > เกี่ยวกับโทรศัพท
ทธิภาพ
ของระบบปฏิบัติการของ เพื่อตรวจสอบเวอรชั่น OS
เครื่องไดอยางไร
(เลขชุดขอมูลจัดทํา)
รวมทั้งขอมูลฮารดแวรและซอฟตแวรอื่น ๆ
เปดปด
ฉันไมสามารถเปดเครื่อง แบตเตอรี่อาจหมด
ได
ใหชารจแบตเตอรี่ใหมอีกครั้ง โปรดดู
"การชารจแบตเตอรี่" ในหนา 7
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
RAM / ROM
จะตรวจสอบสถานะหนว ตรวจสอบสถานะ ROM โดยไปที่
ยความจํา RAM และ
การตั้งคา > พื้นที่จัดเก็บ
ROM ไดอยางไร
ตรวจสอบสถานะ RAM โดยไปที่ การตั้งคา >
แอพพลิเคชั่น > กําลังใช
หนวยจัดเก็บขอมูลภ พื้นที่เก็บขอมูลในอุปกร ถอนการติดตั้งแอพพลิเคชัน
ายใน
ณของฉันเต็มหรือเกือบเ เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บขอมูลที่ใชได โปรดดู
ต็ม
"การถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น"
ในหนา 43

45


...


Escreva a sua própria avaliação do dispositivoMensagem
Seu nome :
Introduza os dois dígitos :
capcha

categorias